Error message

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 591 of /home/envweb/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 591 of /home/envweb/public_html/includes/cache.inc).

Academic Services

Organization Project Name Yearsort descending Responsible Person
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โครงการศึกษาการพัฒนาระบบงานกำกับดูแลโรงงานเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของชุมชนอุตสาหกรรม 2004 Professor Orathai Chavalparit
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการศึกษาคุณภาพน้ำประปาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2004 Professor Orathai Chavalparit
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษอุตสาหกรรมรายสาขาแป้งมันสำปะหลัง 2005 Professor Orathai Chavalparit
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โครงการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลในกทม. และเชียงใหม่ (เฟส 2) (ที่ปรึกษาเพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ประกอบ) 2006 Professor Orathai Chavalparit
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้โครงการนักรบสิ่งแวดล้อม 2006 Professor Orathai Chavalparit
กรมควบคุมมลพิษ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ภูมิภาคในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตสินค้า/ กิจกรรมการผลิตวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าส่งออกหลัก 2007 Professor Orathai Chavalparit
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการสำรวจปรับปรุงคุณภาพน้ำของคูน้ำ สระน้ำในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2008 Professor Orathai Chavalparit
กรมควบคุมมลพิษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษชุมชน 2008 Professor Orathai Chavalparit
กรมควบคุมมลพิษ โครงการนำร่องศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารประเภท ก 2009 Professor Orathai Chavalparit
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา อุตสาหกรรมกฆ่าและชำแหละเนื้อไก่ อุตสาหกรรมกระเบื้องเคลือบ อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืชบริสุทธ์ และอุตสาหกรรมไฟเบอร์กราส 2009 Professor Orathai Chavalparit