Admission

icon: 
fa fa-road fa-2x

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

Starting May 25, 2020 - Ending May 25, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

Announcement Type: 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ครั้งที่ 1)

Starting March 11, 2020 - Ending March 11, 2021

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ครั้งที่ 1)

Announcement Type: 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รอบสอง)

Starting October 15, 2019 - Ending October 15, 2020 Expired

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รอบสอง)

Announcement Type: 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับมหาบัณฑิต (รอบ 2)

Starting May 9, 2017 - Ending May 9, 2018 Expired

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับมหาบัณฑิต (รอบ 2)

Announcement Type: 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับมหาบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

Starting April 20, 2017 - Ending April 20, 2018 Expired

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับมหาบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

Announcement Type: 

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 1/2560 (รอบที่ 2)

Starting April 18, 2017 - Ending April 18, 2018 Expired

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 1/2560 (รอบที่ 2)

Announcement Type: 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับมหาบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

Starting April 12, 2017 - Ending April 12, 2018 Expired

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับมหาบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

Announcement Type: 

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคต้น/2558

Starting June 24, 2015 - Ending June 24, 2016 Expired

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคต้น/2558

Announcement Type: 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญา โท-เอก)

Starting June 15, 2015 - Ending June 15, 2016 Expired

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญา โท-เอก)

Announcement Type: 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต (รอบ2) ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Starting May 26, 2015 - Ending May 26, 2016 Expired

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต (รอบ2) ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Announcement Type: