การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้)

Starting March 11, 2020 - Ending March 11, 2021

การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์