Error message

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 591 of /home/envweb/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 591 of /home/envweb/public_html/includes/cache.inc).

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรับรางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award จากองค์กร ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล มีผลงานโดดเด่นทางสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เคยได้รับรางวัล Alberto Rozzi Award สำหรับผลงานวิจัยยอดเยี่ยมที่สุดสาขา Biological Waste Treatment ประจำปี พ.ศ.2553 จากองค์กรจัดการของเสียระดับนานาชาติ (IWWG) หรือ International Waste Working Group Organization ที่มีชื่อเสียงระดับโลก รางวัล Best Paper Award จาก Taiwan National Conference in Environmental Engineering พ.ศ.2551 รางวัล Best Poster Award จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Sixth International Conference on Challenging in Environmental Science and Engineering พ.ศ.2556 จัดโดยสมาคม Korean Society of Water&Wastewater (KSWW) และสมาคมวิศวกรรม EJS Environment (Australia) รางวัลผลงานวิจัยชนะเลิศในการนำเสนองานวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพไส้กรองน้ำเซรามิกเนื้อดินเผาประจำครัวเรือนสำหรับพื้นที่การปนเปื้อนแคดเมียมสู่สิ่งแวดล้อม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก”  จากการประชุมวิชาการควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี  2555 ของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในฐานะประธานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือ วสท. ประธานฝ่ายประเทศไทยของขององค์กรน้ำนานาชาติหรือ IWA (International Water Association)  ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบขนส่งน้ำดิบสำหรับการประปา ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบสุขาภิบาลอาคาร ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานบำบัดน้ำเสียแบบ Covered Lagoon ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม รองประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบจัดการน้ำเสียชุมชนและมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติโครงการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมน้ำของกรมทรัพยากรน้ำและ Mekong River Committee(MRC) ผู้เชี่ยวชาญมลพิษแผ่นดิน ผู้ชำนาญการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม และคณะอนุกรรมการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะทำงานด้านขยะมูลฝอยแห่งชาติของกระทรวงวิทยาศาสตร์ คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้วิศวกรสิ่งแวดล้อมระดับสามัญของสภาวิศวกร  และอื่นๆ

ในฐานะผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยบำบัดของเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล ได้มีผลงานเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาพัฒนาแนวทางและต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆหลายโครงการ ได้แก่โครงการพัฒนาต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่ (On-site small-scale system) สำหรับบ้าน ร้านอาหารและตลาดสดของชุมชนริมน้ำ กระทรวงสาธารณสุข โครงการจัดทำประกาศกระทรวงสำหรับขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตามกฎกระทรวงมาตรา 73 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมแนวทางการนำน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การนิคมอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  โครงการบริหารจัดการน้ำอุตสาหกรรมโดยใช้หลักเทคโนโลยีสะอาดในพื้นที่จัดหวัดภาคกลาง กระทรวงอุตสาหกรรม  โครงการเทคโนโลยีสะอาดสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง กระทรวงอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาต้นแบบถังหมักขยะอินทรีย์สำหรับชุมชนและสถานศึกษา กระทรวงพลังงาน โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการนำน้ำเสียชุมชนกลับมาใช้ใหม่ในภูมิภาคเขตร้อน องค์กร JICA และ JST ของประเทศญี่ปุ่น โครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตน้ำประปาแบบการกรองเมมเบรน ระบบกำจัดความขุ่นแบบสร้างเม็ดตะกอนเพลเล็ต ระบบการกรองสารอินทรีย์ด้วย activated carbon การประปานครหลวง เป็นต้น

Offisiell Kvalitet Air Jordan, Adidas Sko Campus, Adidas Sko Nettbutikk, Adidas Sko Tilbud, Adidas Sko Sneakers, Adidas Tilbud Produkter