Error message

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 591 of /home/envweb/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 591 of /home/envweb/public_html/includes/cache.inc).

Atomic Absorption spectroscopy, AAS

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะชนิดต่างๆ ที่อยู่ในรูปสารละลายไอออน เช่น Al3+, Ca2+, Cd2+, Cr2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, Na+, Ni2+, Pb2+ และ Zn2+ เป็นต้น

หลักการทำงานของเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ เริ่มจากสารละลายตัวอย่างถูกส่งผ่านเข้าสู่เปลวไฟ (Flame) เพื่อทำให้เกิดกระบวนการ   แตกตัว  โดยไอออนของโลหะจะแตกตัวอยู่ในรูปของออกไซด์ หรือ อะตอมเสรีของธาตุ โดยปรากฏการณ์นี้จะทำให้อิเล็กตรอนของธาตุเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานจากสภาวะพื้น (Ground stage) ไปสู่สภาวะกระตุ้น (Excited stage) โดยอาศัยการดูดกลืนแสง (Absorption) ที่ความยาวคลื่นที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของธาตุ เมื่อนำค่าความเข้มข้นเริ่มต้นของแสง (Io) มาคำนวนผลกับค่าความเข้มข้นสุดท้ายหลังจากถูกดูดกลืนแสง (I1) จะได้ “ค่าการดูดกลืน (Absorbance, A)” ซึ่งค่าการดูดกลืนแสงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของธาตุที่อยู่ในสารละลายตัวอย่าง 

รูปแสดง  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ

ดังนั้นในการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะในสารละลายตัวอย่างทำได้โดยเตรียมสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน 3-5 ความเข้มข้น และนำมาวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ จากนั้นสร้างกราฟมาตรฐาน (Calibration curve) ระหว่างค่าการดูดกลืนและค่าความเข้มข้นของสารละลายที่ทราบความเข้มข้น (Standard solution) ซึ่งเมื่อนำค่าการดูดกลืนคลื่นแสงของตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับสมการที่ได้จากกราฟของสารละลายมาตรฐาน ก็จะสามารถวิเคราะห์หาปริมาณโลหะในสารละลายตัวอย่างได้

Air Jordan XIV High

Instrument Image: 
Title (Thai): 
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ