Error message

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 591 of /home/envweb/public_html/includes/cache.inc).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 591 of /home/envweb/public_html/includes/cache.inc).

Research Labs

ห้องปฏิบัติการน้ำ (Water process laboratory):

            มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิจัย ผลิต และพัฒนางานวิจัยสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water treatment) และการบำบัดมลพิษทางน้ำ (Wastewater treatment) ด้วยกระบวนการบำบัดทางกายภาพเคมี (Physico-chemical treatment processes) รูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาและการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำให้กับภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการดำเนินการข้างต้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการพัฒนานิสิตในการคิดวิเคราะห์ ออกแบบ การดำเนินการ รวมถึงการแก้ปัญหา ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้กระบวนการบำบัดทางกายภาพเคมีในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งกับการบำบัดและจัดการกับมลสารชนิดใหม่ รวมไปถึงการนำกลับทรัพยากรจากของเสีย ในปัจจุบัน

 

ตัวอย่างงานวิจัย

 • การดูดซับ 17 แอลฟา-เมธิลเทสโทสเตอโรนโดยตัวกลางดูดซับซิลิเกตที่มีโครงสร้างรูพรุนที่แตกต่างกันในวัฏภาคน้ำ (พ.ศ. 2556)
 • การพัฒนากระบวนการไฮบริดไฮโดรไซโคลนและการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดเพื่อใช้ในการบำบัดสในกระบวนการผลิตน้ำประปา (2556)
 • ผลของหมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวต่อการดูดซับ 17แอลฟา-เมธิลเทสโทสเตอโรนโดยตัวกลางดูดซับซิลิเกต (พ.ศ. 2556)
 • อุทกพลศาสตร์ของฟองอากาศและการกวนผสมสำหรับการแยกพลาสติกด้วยกระบวนการทำให้ลอยตัว (พ.ศ. 2556)
 • การใช้ถังปฏิกิริยาไฮบริดจ: ไฮโดรไซโคลน โคแอกกูเลชัน-ฟล็อคคูเลชันและการลอยตะกอนที่มีการเวียนน้ำกลับภายในในกระบวนการผลิตน้ำประปา (พ.ศ. 2556)
 • การใช้คลื่นเสียงอัลตราซาวด์ร่วมกับการตกตะกอนทางเคมีเพื่อกำจัดเซลล์สาหร่ายในระบบผลิตน้ำประปา (พ.ศ. 2555)
 • การบำบัดผงตะกรันอลูมิเนียมและฝุ่นอลูมิเนียมโดยการทำปฏิกิริยากับน้ำ (พ.ศ. 2555)
 • การประยุกต์ใช้ถังกรองทรายแบบเร็วและแบบช้าในการบำบัดน้ำจากระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (พ.ศ. 2555)
 • การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนด้วยน้ำมันตัดด้วยกระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าและการทำให้ลอยภายในถังปฏิกิริยาแบบอากาศยกที่มีการไหลวนภายนอก (พ.ศ. 2554)
 • การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน (พ.ศ. 2554)
 • การบำบัดและการแยกน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันปนเปื้อนน้ำมันด้วยกระบวนกาอิเล็กโทรสตาติกโคอะเลสเซอร์ (พ.ศ. 2552)
 • การศึกษาถังปฏิกิริยาแบบอากาศยกเพื่อกำจัดความขุ่นน้ำ (พ.ศ. 2552)
 • ผลของหมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวของมีโซพอรัสซิลิเกตต่อการดูดซับกรดฮาโลอะซิติก (พ.ศ. 2551)
 • การกำจัดสารประกอบเพอร์ฟลูออริเนทและความขุ่นในน้ำเสียสังเคราะห์โดยอนุภาคที่มีสมบัติซูเปอร์พาราแมกเนติก (พ.ศ. 2551)
 • การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันและสารลดแรงตึงผิวด้วยกระบนการอินดิวซ์แอร์โฟลเทชัน (พ.ศ. 2551)
 • อุทกพลศาสตร์และการถ่ายเทมวลสารของกระบวนการดูดซึมเมทานอลและเบนซีนในรูปฟองอากาศ (พ.ศ. 2551)

mj.monde

Lab Representative:

Lab น้ำเสีย

Lab Representative:

Lab OECF (Instrument Laboratory)

 เป็นห้องปฏิบัติการเครื่องมือสำหรับงานวิจัยที่มีพื้นฐานมาจากโครงการ TJTTP-OECF ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น โดยประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เครื่องมือวิเคราะห์ HPLC (High Performance Liquid Chromatography)   เครื่องมือวิเคราะห์ GC (Gas Chromatography)  เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดอนุภาค (Particle size analyzer)  เครื่องมือวิเคราะห์ Capillary Ion Analyzer เป็นต้น  

Off White X Vapormax Flair

Lab Representative:

Lab ADB

Lab Representative:

Lab Molecular

Lab Representative:

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (Basic Biology Laboratory)

เป็นห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำปฏิบัติการจุลชีววิทยา ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ หม้อนึ่งอัด ตู้บ่มปรับอุณหภูมิ ตู้อบลมร้อน        ตู้ปลอดเชื้อ ตู้เย็นเก็บสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ห้องปฏิบัติการเพื่องานด้านการทดสอบและบริการวิชาการเพื่อวิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้ำตัวอย่างอีกด้วย

nike air max 2019 size

Lab Representative:

ห้องปฏิบัติการวิจัยและบัณฑิต (Laboratory for Graduate Student Research)

ห้องปฏิบัติการวิจัยและบัณฑิต

ห้องปฏิบัติการวิจัยและบัณฑิต เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการทดลองทำวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดสรรพื้นที่สำหรับการตั้งถังปฏิกรณ์สำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ พื้นที่สำหรับการวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางน้ำโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานต่าง ๆ

 

Laboratory for Graduate Student Research

Laboratory for Graduate Student Research is the laboratory for graduate students to conduct their experimental research. This laboratory provides the area for graduate students to set up their biological treatment systems and analyze water quality parameters using common laboratory instrument.

 

Adidas Yeezy

Lab Representative:

Lab ขยะมูลฝอย

ห้องปฎิบัติการขยะ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ตึกสี่ภาควิชา มีเครื่องมือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการจัดการขยะ ได้แก่ เตาเผา เตาอบ เครื่องวัดค่าความร้อนขยะ ที่ดูดควัน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในงานด้านเคมีวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับตัวแปรของน้ำชะขยะแบบต่างๆ ห้องปฎิบัติการขยะในขณะนี้มีหน้าที่รองรับนิสิตและนักวิจัยที่ร้องขอหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอยู่ โดยมีครูปฎิบัติการดูแลในเวลาราชการ 

sneakers

Lab Representative:

ห้องปฏิบัติการคุณภาพอากาศ

หน่วยงานปฏิบัติการคุณภาพอากาศ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ โดยใช้วิธีมาตรฐานของ US.EPA, OSHA, NIOSH `เป็นต้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ เป็นผู้ควบคุม ดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด การวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ทางภาควิชาให้บริการนั้น จะประกอบด้วยงาน 3 ส่วน คือ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (Stack Emission Source) และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Working Area Air Quality)

                ในการให้บริการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศนั้น จะยึดหลักการตรวจวัดโดยวิธีมาตรฐานสากลของ US.EPA. ซึ่งเป็นวิธีที่ให้การยอมรับกันทั่วโลก ปริมาณสารมลพิษที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นทั้งฝุ่นขนาดและฝุ่นขนาดเล็ก (TSP, PM-10) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide : NO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide : CO) โลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม โคบอลต์ ปรอท นิกเกิล เซเลเนียม สังกะสี ฯลฯ ไอสารเคมีที่เป็นพิษต่างๆความเร็วลม และทิศทางลม เป็นต้น

                ในการให้บริการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิด เช่น หม้อไอน้ำ (Boiler) เตาเผาขยะ (Incinerator) Melter เตาหลอม (Furnace) ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ เช่น Scrubber Bag Filter Dust Collector และระบบระบายอากาศ (Ventilation System) โดยตรวจวิเคราะห์โดยใช้ Standard Method ของ US.EPA ที่ทั่วโลกยอมรับ โดยทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ชนิดของสารมลพิษ ที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ฝุ่น (Total Suspended Particulate : TSP)  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide : NO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide : CO) ความทึบแสง (Opacity) ไอกรดต่างๆ เช่น กรดไฮโดรคลอริก (HCl) , กรดซัลฟิวริก (H2SO4) เป็นต้น โลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม โคบอลต์ ปรอท นิกเกิล เซเลเนียม สังกะสี ฯลฯ และสารระเหย (Volatile Organic Compound) เช่น เบนซีน เอทธานอล เมทธานอล เฮกเซน สไตรีน ไซลีน เป็นต้น

                ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์มลพิษในสถานประกอบการ จะยึดหลักการโดยใช้วิธีการมาตรฐานสากล เช่น OSHA , NIOSH , US.EPA  เป็นต้น มลพิษในสถานการประกอบการที่ทำการตรวจวัด อาทิ คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ฝุ่น Oil Mist ไอกรดต่างๆ เช่น กรดไฮโดรคลอริก (HCl) กรดซัลฟิวริก (H2SO4) ฯลฯ ไอด่างต่างๆ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ฯลฯ โลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว ปรอท เซเลเนียม แคดเมียม โครเมียม ฯลฯ ไอสารระเหย (Volatile Organic Compound ; VOC) เช่น ไซลีน โทลูอีน เบนซีน ฯลฯ ก๊าซพิษต่างๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ฯลฯ แสงสว่าง ความดังของเสียง และความร้อน เป็นต้น                           

Nike Magista Obra

Lab Representative: